NEWSALERT

Lok Sabha adjourns sine die. PTI JTR ACB NAB DV DV