Bhim Army's Chandrashekhar launches his 'Azad Samaj Party'

Bhim Army chief Chandrashekhar Azad launched his political party 'Azad Samaj Party' on March 15. He launched his party on the birth anniversary of Bahujan Samaj Party (BSP) founder Kanshi Ram.